You are here

Edin Hodžić

Edin Hodžić

Direktor / Voditelj programa Javno pravo

Follow:

Biografija

Dr. Edin Hodžić, direktor je i voditelj programa za javno pravo u Centru za društvena istraživanja Analitika, te nerezidentni istraživački saradnik u Centru za ljudska prava i pravni pluralizam pri Pravnom fakultetu Univerziteta McGill (Montreal, Kanada). Doktorirao je, kao O'Brien stipendista, u oblasti međunarodnog i komparativnog prava na Institutu za komparativno pravo pri Pravnom fakultetu McGill Univerziteta (Montreal, Kanada). Kao stipendista Foreign and Commonwealth Office i Open Society Institute magistrirao je međunarodno pravo ljudskih prava (najvišom ocjenom) na Univerzitetu Oksford. Od 2006. do 2010. bio je urednik, odnosno glavni urednik online časopisa Puls demokratije, u izdanju Fonda otvoreno društvo BiH. U periodu od 2002. do 2005. godine radio je kao projektni koordinator u Mediacentru Sarajevo, nakon čega je preuzeo poziciju analitičara u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je radio do 2007. godine. Edinova ekpertiza i istraživačka interesovanja su uglavnom vezana za oblasti međunarodnog prava, međunarodnog prava ljudskih prava i ustavnog prava, sa posebnim fokusom na teoriju i praksu kolektivnih, odnosno prava manjina, pravne aspekte demokratske tranzicije te oblast tranzicijske pravde općenito. Bio je angažovan kao konsultant za niz domaćih i međunarodnih organizacija, osmislio je ili učestvovao u čitavom nizu istraživačkih projekata u BiH i regionu te objavio niz stručnih članaka, knjiga i izvještaja o različitim temama iz područja njegove ekspertize.

Ostali sadržaj

“Introduction: Ethnocracy at the Heart of Europe”, 14(4) Ethnopolitics (u štampi), 2015 [sa Nenadom Stojanovićem];

“Political Representation of Minorities in Bosnia and Herzegovina: How Reserved Seats Affect Minority Representatives' Influence on Decision-making and Perceived Substantive Representation”, 14(4) Ethnopolitics, 2015 (u štampi) [sa Borišom Mraovićem];

“The (Not So) Gentle Civilizer of Consociations: International Human Rights Law and the Challenges of Group Political Rights”, doktorska disertacija, McGill University, Faculty of Law, 2014;

“The Bleak Visions of Literary Justice for Survivors of Srebrenica: Examining the Fictional Narratives of Srebrenica Genocide in Light of the Insights from Transitional Justice” (sa Ajlom Demiragić), u The Arts of Transitional Justice: Culture, Activism and Memory after Atrocity (Simic, O. and Rush, P., eds.), Springer (2014);

Pogled u prošlost kao put prema budućnost: Promoviranje dijaloga u Bosni i Hercegovini kroz traženje istine, UNDP BiH (2012) [sa Simpson, G. i Bickford, L.];

“Manjine i mediji u jugoistočnoj Evropi: Međunarodni standardi i lokalne prakse” (sa Jusić, T.), u Na marginama: Manjine i mediji u jugoistočnoj Evropi (Hodžić, E. and Jusić, T., urednici), Mediacentar Sarajevo, 2010, pp. 8-44;

(ur.) Na marginama: Manjine i mediji u jugoistočnoj Evropi/ Against the Margins: Minorities and Media in South East Europe (sa Jusić, T.), Mediacentar Sarajevo, 2010;

“Zaštitnik građana i talac konsocijacije: Ombudsman za ljudska prava BiH”, Puls demokratije, Open Society Fund Bosnia and Herzegovina (februar, 2007);

“Komisija za istinu i pomirenje: Forum protiv mitova”, Puls demokratije, Open Society Fund Bosnia and Herzegovina (septembar, 2006);

The Promise and Limits of Self-Determination: Majorities and Minorities in Bosnia and Herzegovina, nagistarska teza, University of Oxford (2007);

“U potrazi za konstruktivnijim ‘konstruktivnim dijalogom’: O reformi tijela UN za ljudska prava”, Ljudska prava 7/1-2 (2006), str. 49-57;

“Political Participation”, u Dizdarević et al., Democracy Assessment in Bosnia and Herzegovina, Open Society Fund Bosnia and Herzegovina (2006), pp. 313-350 [sa Maglajlic R.A.]