You are here

Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije

Projekt

Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije

Datum početka: 
07/2014
Trajanje projekta: 
47 mjeseci
Budžet projekta: 
232.388,00 USD
Donatori: 
USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II, Fond otvoreno društvo BiH
Partneri: 
Mediacentar, Prava za sve, Vaša prava BiH

Opis projekta

Centar za društvena istraživanja Analitika, u partnerstvu sa Mediacentrom Sarajevo, Prava za sve i Vaša prava BiH od augusta 2014. godine implementira projekat „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Kratak opis projekta: Različite forme diskriminacije u BiH su prisutne u različitim aspektima života, a posebno među ranjivim skupinama, kao što su žene, Romi, osobe sa onesposobljenjima i LGBTQ populacija. Iako je usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije važan korak naprijed u suzbijanju i eliminiranju svih oblika diskriminacije u BiH, pojedina zakonska rješenja nisu u najboljem interesu žrtava diskriminacije. Pored toga, zbog čitavog niza problema u praksi, antidiskriminacijski zakonski okvir se ne primjenjuje u punom obimu i u dovoljnoj mjeri.

Projekat se fokusira na promoviranje aktivnije uloge organizacija civilnog društva u sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH, te na zagovaranje unaprjeđenja i efektivne implementacije pravnog okvira koji regulira ovu oblast. Neki od ključnih problema pravnog okvira na koje će se ovaj projekat fokusirati su: proceduralni nedostaci, nepovoljan režim kolektivne tužbe, te nedovoljna komplementarnost antidiskriminacijskih postupaka pred Ombudsmenom BiH i sudovima.

U okviru prve godine projekta bit će pripremljene tri kraće policy analize, kao i pet policy memoa/bilješki o važnim antidiskriminacijskim predmetima. Pored toga, bit će organiziran i stručni panel sa sudijama, te godišnji skup svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, a bit će organizirani i redovni sastanci sa relevantnim predstavnicima institucija vlasti, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je doprinos sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH kroz promoviranje aktivnijeg učešća organizacija civilnog društva u implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje saradnje i izgradnja strateškog partnerstva organizacija civilnog društva, ključnih institucija vlasti i sudova kako bi se unaprijedio pravni okvir u oblasti zaštite od diskriminacije i osigurala njegova efektivna implementacija.

Trajanje projekta: 11 mjeseci (31/07/14 – 30/06/15)

Vrijednost projekta: 52.818 USD

Partneri: Mediacentar Sarajevo, Prava za sve, Vaša prava BiH

Donatori: USAID i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH)

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.