Politička participacija nacionalnih manjina na lokalnom nivou u BiH

Cilj projekta "Politička participacija nacionalnih manjina na lokalnom nivou u BiH" jeste da pospješi razvoj lokalne uprave koja uključuje nacionalne manjine u proces donošenja odluka u BiH.

Specifični ciljevi ovog projekta su da se poboljša dostupnost informacija, kao i razumijevanje problema koji se tiču političke participacije manjina na lokalnom nivou, da se poveća svijest ključnih aktera o problemima političke participacije manjina na lokalnom nivou, te da se ovom pitanju izlažu i druge ključne grupe, poput novinara, akademske zajednice, aktivista u nevladinom sektoru i praktičara. U okviru istraživačke komponente projekta biće analiziran zakonski i institucionalni okvir u BiH kao i prakse političke participacije manjina na lokalnom nivou u BiH. Krajnji rezultat projekta je analitički izvještaj sa preporukama koji će biti dostavljen ključnim donosiocima odluka i drugim akterima u ovoj oblasti. Nakon završetka projekta, biće preduzete zagovaračke aktivnosti, između ostalog i okrugli stol o pitanju učešća nacionalnih manjina na lokalnom nivou u BiH. Projekat je finansiran od strane Inicijative za reformu lokalne samouprave i javnih službi / Local government and public service reform initiative (LGI) iz Budimpešte.

Vrijednost projekta: 30.306,00 USD
 
 
 
 
 

 

Događaji

Donatori

Inicijativa za reformu lokalne samouprave i javnih službi (LGI), Fondacije otvoreno društvo

Osoblje

Edin Hodžić

Collaborators

Kiran Auerbach