Prijedlog

Prepreke za donošenje javnih politika zasnovanih na činjenicama - slučaj Bosne i Hercegovine

2018

Jedna od ključnih izazova u domenu donošenja i implementacije javnih politika u BiH jeste hronični nedostatak analitičkih kapaciteta javnih institucija ali i drugih aktera. Iako postoji regulatorni okvir koji bi trebao osigurati adekvatnost procesa izrade javnih politika, manjak analitičkih kapaciteta čini te formalne preduvjete uglavnom nedjelotvornim.

Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju: Izvještaj za 2016-2017. godinu

2018

Rezultati drugog ciklusa monitoringa rada pravosudnih institucija u BiH u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela otkrivaju slične probleme, ali i slabije rezultate po nizu bitnih indikatora.

Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela

Erna Mačkić
2018

Analiza transparentnosti pravosudnih institucija ukazuje na određene sistemske nedostatke koji moraju biti riješeni kako bi komunikacija pravosuđa s javnošću bila unaprijeđena. Pregled stranica sudova i tužilaštava u BiH pokazuje da se pravila o objavljivanju optužnica i presuda različito primjenjuju.

Osvrt

Uočene slabosti u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini – procesnopravni i organizacionopravni aspekti

Hajrija Sijerčić-Čolić
2018

Iako je Vijeće ministara BiH 2015. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije 2015–2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. u kojima se upozorava na već poznate pogubne posljedice koruptivnih krivičnih djela, još uvijek postoji niz slabosti i problema u njihovom procesuiranju u BiH.

Izvještaj

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH: Zakonski okvir, politike i prakse 2016-2018.

Dženana RadončićEdin HodžićMidhat Izmirlija
2018

Činjenica da, ni gotovo deset godina nakon što je uspostavljen, sistem zaštite od diskriminacije u BiH još uvijek nije u potpunosti funkcionalan, svakako je razlog za zabrinutost, ali i za pojačan angažman svih onih kojih se ova problematika tiče.

Prijedlog

Izmjene i dopune zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije u BiH: Ostvareni pomaci i potrebna unapređenja

2018

Usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije 2016. godine, BiH je dobila znatno unaprijeđen zakonski okvir u ovoj oblasti.

Komentar

Intersekcijska diskriminacija: Spori put od teorije do zakonodavstva i sudske prakse

Amila Kurtović
2018

Praksa sudova u evropskim državama u pogledu višestruke diskriminacije generalno je oskudna i ne pruža adekvatne smjernice u pogledu postupanja u tim predmetima.

Komentar

Nasilje nad ženama i sistemska diskriminacija: (pre)dug put do pravde

Aleksandra Ivanković
2018

Nasilje nad ženama često se ne prepoznaje, čak i kad se radi o teškim i dugotrajnim oblicima fizičkog nasilja, koje ostavlja ozbiljne fizičke i psihičke posljedice. Još je rjeđe da žena žrtva takvog nasilja dobije adekvatnu zaštitu od nadležnih institucija. Kakvu zaštitu, u takvim okolnostima, mogu očekivati žrtve psihičkog i ekonomskog nasilja i kako su institucije u BiH osposobljene da se sa nasiljem nad ženama istinski uhvate u koštac? 

Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda

2018

Ovaj drugi po redu zbornik Analitike okuplja tekstove koji, sa fokusom na relevantnu jurisprudenciju, tematiziraju kompleksnu problematiku prava na slobodu od diskriminacije iz perspektive Evropskog suda za ljudska prava.

Preporuke za jačanje nezavisnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Republici Srbiji

Davor MarkoRade Veljanovski
2018

U fokusu ovog policy briefa su preduvjeti za garantovanje institucionalne nezavisnosti javnih RTV servisa u Republici Srbiji, uzimajući u obzir važne kontektstualne faktore, poput rastućih političkih pritisaka i finansijske nestabilnosti.  

Komentar

Starosna dob: Novi osnov diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Kosana Beker
2018

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije proširuju krug zabranjenih osnova, uvodeći, pored ostalih, i dob kao jednu od ličnih karakteristika po kojima je diskriminacija eksplicitno zabranjena. 

Komentar

Zabrane nošenja vjerskih obilježja na radnom mjestu: perspektiva Suda pravde Evropske unije

Amila Kurtović
2018

Evropski sud za ljudska prava je razvio značajnu jurisprudenciju u oblasti zabrane diskriminacije na osnovu vjere, u kontekstu povrede slobode vjere, uključujući i onu koja se odnosi na problematiku nošenja vjerskih obilježja u javnosti, pa i na radnom mjestu.

Izvještaj

Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini

2011

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ je izvještaj Mediacentra Sarajevo (www.media.ba) nastao u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika (www.analitika.ba), Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (www.sogfbih.ba) i Savezom opština i gradova Republike Srpske (www.alvrs.com). Izvještaj je kreiran kao rezultat  istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine, čiji je fokus  analiza razvoja elektronske uprave na nivou općina i gradova u BiH.

Osvrt

Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja

Jasna Pećanac
2014

Zbog rasparčanosti krivičnog zakonodavstva na četiri zakonodavna nivoa (BiH, FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH), kao i zbog različitog datuma početka primjene novog zakona i različitih rješenja u pogledu propisanih uslova za primjenu pojedinih instituta, maloljetnici u sukobu sa zakonom ne nalaze se u istom položaju na cijelom prostoru naše države. 
Osvrt

Krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti: Ključni problemi iz perspektive njegovog procesuiranja u Bosni i Hercegovini

Sabina Sarajlija
2018

U grupi krivičnih djela protiv službene dužnosti u BiH najveći broj prijava se odnosi na krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. No, prilično su glasne kritike koje ističu da se ova norma izuzetno ekstenzivno primjenjuje, da je neprecizno određena, da se za njom poseže kad nema druge opcije, da su činjenični opisi optužnica i presuda nedovoljno jasni i preopširni, da je potreban oprez i suzdržanost kod primjene ove odredbe, pa čak i da je i samo normiranje ovog djela prevaziđeno.

Osvrt

Ključni problemi u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini: materijalnopravni aspekti

Adela Bejtović Janušić
2018

Razlozi za loše rezultate pravosuđa u BiH u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela su mnogostruki. Kreću se od same prirode fenomena korupcije koja je, zbog interesa samih učesnika, često obavijena velom tajne, usljed čega ju je posebno teško otkriti, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rješenja. Preporuke međunarodnih tijela, ali i uočeni problemi u praksi, nude važne smjernice za izmjene i dopune zakonskog okvira koje bi omogućile napredak u ovoj oblasti.

 

Komentar

Diskriminacija na osnovu invaliditeta u Bosni i Hercegovini: Izazovi novih zakonskih rješenja

Kosana Beker
2017

Osobe sa invaliditetom u BiH se suočavaju sa brojnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava, a izvještaji relevantnih međunarodnih instanci ukazuju i na diskriminaciju tih osoba u brojnim oblastima. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, pored ostalog, donose i unaprijeđene mehanizme zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali i nove izazove za sudove u BiH.

Obrazovanje djece sa invaliditetom u BiH: dug put od integracije do inkluzije

Aleksandra Ivanković
2017

Procjene UNICEF-a iz 2006. godine govore da oko 6,5 posto djece u Bosni i Hercegovini ima neki oblik invaliditeta. Ipak, od ukupnog broja polaznika u vrtićima i osnovnim školama, tek je 1 posto djece sa invaliditetom, što znači da tek svako šesto dijete sa invaliditetom dobije priliku da sa svojim vršnjacima ide u vrtić ili u redovnu osnovnu školu.

Osvrt

Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Alina Trkulja
2017

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Postojeće obrazovne politike za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih / paralelnih škola poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom”.

Osvrt

Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao faktor efikasnog procesuiranja krivičnih djela korupcije

Ljiljana Filipović
2017

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju.