You are here

Publikacije

Policy brief
Socijalna zaštita, Analiza javnih politika

Osobe koje pružaju neformalnu njegu nisu prepoznate u sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH). Postojeće mjere iz domena dugoročne njege su primarno usmjerene na osobe kojima je potrebna njega, pri čemu su potrebe neformalnih njegovatelja skoro u potpunosti zanemarene. 

Aida Malkić, Amar Numanović
20.04.2017
Fakti
Analiza javnih politika, Socijalna zaštita
Aida Malkić, Amar Numanović
20.04.2017
Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Kosana Beker
14.03.2017
Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Vesna Pirija
02.03.2017
Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

Aleksandra Ivanković
31.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

30.01.2017

Stranice