You are here

Publikacije

Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija govori o izazovima s kojima se trenutno suočava javni radiotelevizijski servis u Makedoniji i istražuje perspektive za prevazilaženje prepreka za njegovu transformaciju s obzirom na četiri normativna načela javnih radiotelevizijskih servisa: građanstvo, univerzalnost, kvalitet i povjerenje.

Snezana Trpevska, Igor Micevski
16.06.2017
Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Okolnosti u kojima je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, čiji je sastavni dio Aneks IV, kao Ustav Bosne i Hercegovine, dovele su do ustavnih rješenja prema kojima su konstitutivni narodi stavljeni u povoljniji položaj od ostalih građana, bilo da se radi o nacionalnim manjinama ili nacionalno neopredijeljenim građanima. No, čak i u konsocijacijskom aranžmanu, zahtjev za proporcionalnim predstavljanjem i paritetom ne bi se trebao ostvarivati nauštrb nediskriminacije, kao osnovnog principa zaštite ljudskih prava.

Vesna Pirija
12.06.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija razmatra trenutni položaj, ulogu i funkcionisanje Radiotelevizije Kosovo (RTK) - u dijahronijskoj perspektivi - od njenog osnivanja 1999. godine do danas. Studija istražuje da li kontekst u kojem javni radiotelevizijski servis djeluju na Kosovu pruža pogodno okruženje za njegovu budućnost i kontinuirani razvoj, te kako je to povezano sa tekućim trendovima na globalnom i nivou EU, koji utiču na razvoj javnih radiotelevizijskih servisa.

Naser Miftari
09.06.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija ispituje budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini posmatrajući njihov razvojni put i njihovu trenutnu situaciju, pritom uzimajući u obzir složene kontekstualne izazove. Studija tvrdi da transformacija javnih emitera u prave javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini do sada nije uspjela kada je riječ o osnovnim elementima takvog sistema: finansiranje, nezavisnost, obaveze i usvajanje novih tehnologija.

Nidžara Ahmetašević , Tea Hadžiristić
01.06.2017
Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje. 

Dženana Radončić
17.05.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija razmatra status, ulogu i glavne izazove reforme javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji. Nakon tekućih rasprava o ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u promjenjivom okruženju, utvrđeno je da su rasprave o statusu, ulozi i budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji daleko iza onih na globalnoj razini.

Davor Marko
03.05.2017

Stranice