You are here

Publikacije

Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Kosana Beker
14.03.2017
Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Vesna Pirija
02.03.2017
Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

Aleksandra Ivanković
31.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Rad tematizira položaj i ulogu Ustavnog suda Kosova kao zaštitnika kosovske demokratije u nastajanju, analizirajući eksterne i interne faktore koji su doprinijeli snažnom glasu i utjecaju Suda na ustavni i politički sistem Kosova. 

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Ovaj rad analizira poziciju, nadležnosti, institucionalnu strukturu, djelovanje i jurisprudenciju Ustavnog suda Makedonije kao kreatora politika, identificirajući i elaborirajući propuštene prilike u davanju doprinosa demokratskoj tranziciji i konsolidaciji.  

30.01.2017

Stranice