You are here

Publikacije

Policy brief
Analiza javnih politika, Transparentnost i otvorena vlast

U Bosni i Hercegovini ne postoje politike kojima se regulira pitanje proaktivne transparentnosti i otvorenih podataka, kao ni pitanje njihove ponovne upotrebe u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Istovremeno, javne institucije prikupljaju i proizvode veliku količinu podataka od kojih bi se mogle stvoriti nove ekonomske i društvene vrijednosti. 

Nermina Voloder
26.05.2016
Transparentnost i otvorena vlast

Javne institucije posjeduju velike količine podataka koji se u današnje vrijeme sveopće informatičke revolucije smatraju novim gorivom za stvaranje ekonomskoga rasta i novoga zapošljavanja. Iz tog razloga za takvim podacima vlada veliki interes privatnog sektora, donatora, fondacija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnoga društva, akademske i istraživačke zajednice, medija, ali i društva u cjelini.

Tomislav Vračić
13.05.2016
Komentar
Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava, Ustav, institucije i politika

Ma kako da je svijest o pogrešnosti diskriminacije raširena i razvijena, malo je alata koje možemo da koristimo kako bismo je iskorijenili. Rijetka su sredstva koja mogu da daju vidljive rezultate i da obezbijede konkretnu zaštitu ugroženima. Kao jedan od konkretnih alata u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava.

Aleksandra Ivanković
07.04.2016
Izvještaj
Socijalna zaštita, Analiza javnih politika

Aktuelne  analize i stručne diskusije u oblasti socijalne zaštite ukazuju na to da je postojeći sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini fiskalno neodrživ, nepravedan, neefikasan i ne uspijeva odgovoriti na potrebe stanovništva koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju.

Aida Malkić, Tea Hadžiristić
30.03.2016
Policy brief
Socijalna zaštita, Analiza javnih politika

Unatoč lošem stanju i performansama bh. ekonomije, visokoj stopi siromaštva i velikom broju osoba u stanju socijalne potrebe, sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini je nedovoljno razvijen i neefikasan.

Amar Numanović
28.03.2016
Fakti
Ljudska prava, Uprava i usluge, Socijalna zaštita

Fakti Analitike donose pregled visine poreskoga klina u BiH i karakteristike njegove progresivnosti u dva entiteta, te komparaciju visine poreskoga klina u BiH sa prosječnom visinom poreskoga klina u zemljama članicama OECD-a.

21.01.2016

Stranice