You are here

Publikacije

Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje. 

Dženana Radončić
17.05.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija razmatra status, ulogu i glavne izazove reforme javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji. Nakon tekućih rasprava o ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u promjenjivom okruženju, utvrđeno je da su rasprave o statusu, ulozi i budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji daleko iza onih na globalnoj razini.

Davor Marko
03.05.2017
Policy brief
Socijalna zaštita, Analiza javnih politika

Osobe koje pružaju neformalnu njegu nisu prepoznate u sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH). Postojeće mjere iz domena dugoročne njege su primarno usmjerene na osobe kojima je potrebna njega, pri čemu su potrebe neformalnih njegovatelja skoro u potpunosti zanemarene. 

Aida Malkić, Amar Numanović
20.04.2017
Fakti
Analiza javnih politika, Socijalna zaštita
Aida Malkić, Amar Numanović
20.04.2017
Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Kosana Beker
14.03.2017
Osvrt
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Vesna Pirija
02.03.2017

Stranice