You are here

Publikacije

Komentar
Ljudska prava, Pravosuđe i pristup pravdi

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

31.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Rad tematizira položaj i ulogu Ustavnog suda Kosova kao zaštitnika kosovske demokratije u nastajanju, analizirajući eksterne i interne faktore koji su doprinijeli snažnom glasu i utjecaju Suda na ustavni i politički sistem Kosova. 

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Ovaj rad analizira poziciju, nadležnosti, institucionalnu strukturu, djelovanje i jurisprudenciju Ustavnog suda Makedonije kao kreatora politika, identificirajući i elaborirajući propuštene prilike u davanju doprinosa demokratskoj tranziciji i konsolidaciji.  

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Rad analizira ulogu Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije, pojašnjavajući njegovu marginalnu i marginaliziranu ulogu u ustavnom i političkom sistemu, te razmatrajući utjecaj brojnih internih i eksternih faktora na poziciju i rezultate rada ovog Suda. 

30.01.2017
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Uvodni tekst nudi pregled ključnih teorijskih postavki o ulozi ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji, te predstavlja metodološke izazove i moguće načine evaluiranja uloge ustavnih sudova u tranizicijskim kontekstima.

Edin Hodžić
30.01.2017

Stranice