Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 

Teme: Ustav, institucije i politika Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Mario ReljanovićAida MalkićMidhat IzmirlijaEdin HodžićDženana Radončić

Download

Sa namjerom kako bi se identificirali gorući problemi i propusti u funkcionisanju sistema za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, tim Analitike napravio je analizu institucionalnog odgovora na diskriminaciju, a kroz analizu aktivnosti i međudjelovanje tri ključne institucije: Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH – kao centralne institucije za zaštitu od diskriminacije u BiH, sudova – instanci pred kojima se vode parnični postupci povodom diskriminacije, te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje ima važnu ulogu u praćenju trendova, prikupljanju i sistematizaciji podataka i utvrđivanju smjernica za antidiskriminacijske politike u BiH.

Novi izvještaj Analitike nudi sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i prakse u Bosni i Hercegovini u posljednje četiri godine, te ukazuje na ključne probleme i propuste u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije i identifikuje brojne prepreke koje je potrebno otkloniti kako bi se omogućila efikasna zaštita od diskriminacije.

Izvještaj je objavljen u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve  i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.