Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH

Iako normativni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije u BiH postoji, istraživanja su pokazala da u posljednjih dvadeset godina ona ostaje sveprisutna pojava u bosanskohercegovačkom društvu. Uprkos posebno značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo.http://newsite.analitika.ba/bs/projekti/integritet-kroz-pravdu-neovisni-monitoring-civilnog-drustva-i-procjena-pravosudnog

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Novi izvještaj Centra za društvena istraživanja “Analitika” nudi pregled statističkih podataka o procesuiranju korupcije u BiH, te problematizira i pitanje transparentnosti pravosudnih institucija u toj oblasti. Svoje mjesto u izvještaju nalazi i komplementarni uvid u sudsku praksu za koruptivna krivična djela u BiH na uzorku za 2015. godinu. Analiza pokazuje da kvalitet sudskih i tužilačkih akata, kao neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, nije na zadovoljavajućem nivou, barem kada je riječ o koruptivnim krivičnim djelima. Pored toga, u izvještaju je predstavljena i radna verzija metodologije za praćenje kvaliteta odgovora pravosuđa na korupciju u BiH.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja “Analitika” i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja “Analitika” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.