Odnos javnosti prema principima Partnerstva za otvorenu vlast u BiH

Analitika je provela anketu na reprezentativnom uzorku u BiH s ciljem da se ispitaju stavovi i iskustva građana kada je riječ o nekim od osnovnih principa “Partnerstva za otvorenu vlast”.

Teme: Uprava i uslugeInstitucionalno komuniciranjeTransparentnost i otvorena vlastParticipatorno donošenje odluka

Download

“Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership - OGP) je multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost vlasti u kojoj učestvuje 60 zemalja. Iako Bosna i Hercegovina (BiH) ispunjava osnovne uslove pristupa ovoj važnoj međunarodnoj inicijativi, vlasti u BiH još uvijek nisu izrazile spremnost da se uključe u “Partnerstvo za otvorenu vlast”, pa je tako BiH jedina zemlja zapadnog Balkana pored Kosova koja nije dio inicijative. U okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi”, koji podržava Evropska Unija, Centar za društvena istraživanja Analitika pokreće niz istraživačkih i zagovaračkih aktivnosti kako bi se ova inicijativa promovirala u BiH.

Analitika je u maju 2013. godine u saradnji sa istraživačkom agencijom Prizma istraživanja provela anketu na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika u BiH s ciljem da se ispitaju stavovi i iskustva građana kada je riječ o nekim od osnovnih principa “Partnerstva za otvorenu vlast”, poput  i korištenja novih tehnologija kako bi se unaprijedila transparentnost vlasti i mogućnost učešća građana u radu vlasti.

Ključni nalazi ankete su u prilogu.