Web resurs: Učešće nacionalnih manjina u političkom životu

"Učešće nacionalnih manjina u političkom životu" naziv je prvog web resursa Analitike, koji nudi linkove za brojne međunarodne instrumente i dokumente, zakone, sudske odluke, izvještaje, analize, knjige i članke vezane za ovu tematiku.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska prava

Političko učešće nacionalnih manjina tema je stalnih rasprava u bh. javnosti, naročito nakon donošenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH. Pripadnici ustavne kategorije 'ostalih', među kojima je i 17 nacionalnih manjina (Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH), zaista su diskriminirani i marginalizirani u brojnim segmentima političkog života. Tu se posebno ističu problemi nemogućnosti kandidiranja za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i za Predsjedništvo BiH, za koje su prema važećem Ustavu, mjesta predviđena samo za pripadnike tri konstitutivna naroda. Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja u kojoj je zabilježeno ovakvo kršenje ljudskih prava, ali je prva članica Evropske konvencije o ljudskim pravima i temljenim slobodama čiji je ukupni ustavni poredak doveden u pitanje odlukom Evropskog suda za ljudska prava, i to upravo zbog neodgovarajućeg tretmana osoba koje ne pripadaju konstitutivnim narodima.

Ipak, kada je riječ o učešću pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu, koje je predviđeno međunarodnim standardima ljudskih prava, ono nije ograničeno na jedan nivo vlasti ili na nekoliko institucija. Pripadnici nacionalnih manjina bi svoje pravo na političku participaciju trebalo da ostvaruju na različitim nivoima vlasti u BiH i u svim procesima donošenja odluka, naročito onih koje ih se najdirektnije tiču. Međutim, postavlja se pitanje da li je njihovo učešće u političkom životu u BiH deklarativno ili stvarno? Da li, npr., osobe koje predstavljaju manjine u različitim tijelima i na različitim nivoima vlasti u  u BiH zaista zastupaju njihove interese? Kakva je stvarna pozicija i uloga različitih savjetodavnih tijela za nacionalne manjine i gdje je njihovo mjesto u strukturi vlasti u BiH?

S ciljem da pomognemo istraživačima, kreatorima politika u ovoj oblasti, organizacijama nacionalnih manjina i drugima koji su zainteresovani za ovu problematiku, pripremili smo pregled nezaobilaznih i korisnih izvora na b/h/s i engleskom jeziku, a koji se tiču političke participacije nacionalnih manjina. Naravno, kolekcija punuđenih dokumenata i relevantna bibliografija nisu iscrpni ni sveobuhvatni, i svakako ih namjeravamo dograđivati u narednom periodu. Ipak, vjerujemo da i ovi izvori predstavljaju veoma dobru osnovu za bolje razumijevanje ove kompleksne problematike.

Raspoređeni su u nekoliko sekcija:

1. Međunarodni instrumenti i dokumenti
2. Zakonski okvir
3. Relevantne web stranice
4. Preporučena literatura

 

(Napomene: Institucije su navedene abecednim redom unutar pojedinih kategorija, a dokumenti prema datumu usvajanja/objavljivanja, od novijih ka starijima. Međunarodni dokumenti su prezentirani uglavnom u verziji na engleskom jeziku. Prevod na neki od zvaničnih jezika u BiH takođe je uključen, kad god je bio dostupan u elektronskom formatu. Na kraju, za neke od dokumenata nismo bili u mogućnosti ponuditi elektronsku verziju, jer nisu dostupni na internetu, ali smo ih, zbog njihovog značaja i relevantnosti, ipak zadržali na listi preporučenih izvora)

 

Međunarodni instrumenti i dokumenti


U ovoj sekciji naveden je pregled relevantnih međunarodnih dokumenata i sudskih odluka, te odluka kvazisudskih organa (kakvi su npr. odgovarajući komiteti Ujedinjenih nacija) koji se posredno ili neposredno odnose na učešće pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu. Najvažniji među njima je svakako Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina. Osim općih dokumenata, ova sekcija nudi i pregled relevantnih dokumenata međunarodnih institucija posvećenih Bosni i Hercegovini, kao i drugim državama čija iskustva u ovoj oblasti mogu biti od značaja i za BiH .

Dokumenti su navedeni prema institucijama:

        Evropska komisija za ljudska prava
        Evropski sud za ljudska prava
        Evropski parlament
        OSCE    
        
Ujedinjene nacije
        Venecijanska komisija
        Vijeće Evrope

 

Evropska komisija za ljudska prava


»    15. april 1996.

Application No. 25035/94 by Silvius Magnago and Südtiroler Volkspartei against Italy (Silvius Magnago i Südtiroler Volkspartei protiv Italije, ap. br. 25035/94, Odluka o dopustivosti)


»    8. mart 1979.

Lindsay and others v. The United Kingdom, ap. No. 8364/78 (Lindsay protiv Ujedinjenoga Kraljevstva, ap. br. 8364/78)
 

 

Evropski sud za ljudska prava


»    22. decembar 2009.

Case of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (Sejdić i Finci protiv BiH)
ap. br. 27996/06 i 34836/06


»    8. juli 2008.

Case of Yumak and Sadak v. Turkey (Yumak i Sadak protiv Turske)
ap. br. 10226/03


»    7. decembar 2006.

Igor Artyomov v. Russia (Artyomov protiv Rusije)
ap. br. 17582/05, Odluka o dopustivosti

»    17. februar 2004.

Case of Gorzelik and Others v. Poland (Gorzelik i drugi protiv Poljske)
ap. br. 44158/98


»    13. februar 2003.

Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey (Refah partija protiv Turske)
ap. br. 41340/98, 41342/98 i 41343/98


»    9. juli 2002.

Case Podkolzina v. Latvia (Podkolzina protiv Latvije)
ap. br. 46726/99


Evropski parlament


»    11. juni 2010.

European Parliament resolution on the situation in Bosnia and Herzegovina (Rezolucija o situaciji u Bosni i Hercegovini)
 

OSCE


»    1. februar 2008.

Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities (Preporuke iz Osla o jezičkim pravima nacionalnih manjina) Preporuke na srpskom jeziku

»    septembar 1999.

The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life & Explanatory Note (Preporuke iz Lunda o djelotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu i eksplanatorne napomene) Preporuke na hrvatskom jeziku
 

Ujedinjene nacije


»    21. mart 2006.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Bosnia and Herzegovina, CERD/C/BiH/CO/6 (Zaključne napomene o BiH Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    28. april 2004.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Lebanon, CERD/C/64/CO/3 (Zaključne napomene o Libanu Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    2. juni 2003.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Slovenia, CERD/C/62/CO/9  (Zaključne napomene o Sloveniji Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    21. maj 2003.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Croatia, CERD/C/60/CO/4 (Zaključne napomene o Hrvatskoj Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    1. maj 2001.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Slovenia, CERD/C/304/Add.105 (Zaključne napomene o Sloveniji Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    30. mart 1998.

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Lebanon, CERD/C/304/Add.49  (Zaključne napomene o Libanu Komiteta UN-a za ukidanje rasne diskriminacije)


»    1. april 1997.

Concluding observations of the Human Rights Committee: Lebanon, CCPR/C/79/Add.78 (Zaključne napomene o Libanu Komiteta UN-a za ljudska prava)


»    12. juli 1996.

General Comment No.25: The right to participate in  public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art.25), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (Opći komentar 25: pravo sudjelovanja u javnim poslovima, biračka prava i pravo na jednak pristup javnoj službi (član 25))


»    8. april 1994.

General Comment No. 23: The rights of minorities (Art.27), CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 (Opći komentar 23: prava manjina (član 27))
(dostupan samo na engleskom jeziku)


»    18. decembar 1992.

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, religijskim i jezičkim manjinama)
Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija br. 47/135 Neslužbeni prevod na hrvatski jezik


»    12. mart 1991.

Mikmaq Tribal Society v Canada, Communication No. 205/l986, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/205/l986 (Mikmaq Tribal Society protiv Kanade, komunikacija br. 205/l986, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/205/l986)


»   16. decembar 1966.

International Covenant on Civil and Political Rights (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima) Neslužbeni prevod na bhs jezicima

 

»    21. decembar 1965.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije) Konvencija na bhs jezicima
 

Venecijanska komisija


»    22. oktobar 2008.

Amicus Curiae Brief in the Cases of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, CDL-AD(2008)027 ('Amicus Curiae' podnesak u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH)


»    20. juni 2008.

Joint Opinion on Amendments to the Election Law of Bosnia and Herzegovina, CDL-AD(2008)012 (Zajedničko mišljenje izmjenama Izbornog zakona BiH)


»    16. juni 2008.

Report on Dual Voting for Persons Belonging to National Minorities, CDL-AD(2008)013 (Izvještaj o dvostrukom pravu glasa za osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama)


»    12. juni 2006.

Opinion on the draft amendments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina, CDL-AD(2006)019 (Mišljenje o prijedlogu amandmana na Ustav BiH)


»    20. mart 2006.

Opinion on different proposals for the election of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, CDL-AD(2006)004 (Mišljenje o različitim prijedlozima za izbor Predsjedništva BiH)


»    15. mart 2005.

Report on Electoral Rules and Affirmative Action for National Minorities’ Participation in Decision-Making Process in European Countries, CDL-AD(2005)009 (Izvještaj o izbornim pravilima i pozitivnoj diskriminaciji u pogledu učešća nacionalnih manjina u procesima donošenja odluka u evropskim zemljama)


»    11. mart 2005.

Opinion on the constitutional situation in BiH and the powers of the High Representative, CDL-AD(2005)004 (Mišljenje o ustavnoj istuaciji i ovlaštenjima visokog predstavnika) Prevod teksta na bhs jezicima

»    8–9. mart 2002.

Possible groups of persons to which the Framework Convention for the Protection of National Minorities could be applied in Belgium, CDL-AD(2002)1 (Moguće grupe osoba u Belgiji na koje se može primjeniti Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina)


»    5. mart 2002.

Meeting of the Venice Commission rapporteurs with representatives of the Bosnian authorities and of the International community on the rights of persons belonging to national minorities in Bosnia and Herzegovina, CDL(2002)32 (Sastanak izvjestitelja Venecijanske komisije sa predstavnicima vlasti i međunarodne zajednice u BiH o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama u BiH)


»    25. januar 2000.

Electoral Law and National Minorities, CDL-INF(2000)4 (Izborni zakoni i nacionalne manjine)


Vijeće Evrope


»    11. maj 2010.

Komitet ministara:
Declaration on Bosnia and Herzegovina, CM(2010)59 (Deklaracija o Bosni i Hercegovini)


»    29. april 2010.

Parlamentarna skupština:
Resolution 1725: Urgent need for constitutional reform (Rezolucija 1725: O hitnoj potrebi za ustavnim reformama) Neslužbeni prevod na bhs jezike

»    26. januar 2010.

Parlamentarna skupština:
Resolution 1701: Functioning of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina (Rezolucija 1701: Funkcioniranje demokratskih institucija u BiH)


»    9. decembar 2009.

Komitet ministara:
Resolution on the implementation of the Framework Convention fo the Protection of National Minorities by Bosnia and Herzegovina ResCMN(2009)06 (Rezolucija o provođenju Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina u BiH)


»    27. april 2009.

Comments of the government of Bosnia and Herzegovina on the second opinion of the Advisory Committee on the Implementation of the Framework convention for the protection of national minorities by Bosnia and Herzegovina, GVT/COM/ II(2009)001 (Komentari vlasti BiH povodom drugog mišljenja Savjetodavnog komiteta o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini) Dokument na bosanskom jeziku

»    9. oktobar 2008.

Savjetodavni komitet za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina:
Second opinion on Bosnia and Herzegovina, ACFC/OP/II(2008)005 (Drugo mišljenje o Bosni i Hercegovini) Dokument na bosanskom jeziku

»    27. februar 2008.

Savjetodavni komitet za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina:
Commentary No.2: The effective participation of persons belonging to national minorities in cultural, social and economic life and in public affairs, ACFC/31DOC(2008)001 (Komentar br.2: Djelotvorno učešće pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i javnim poslovima) Dokument na bosanskom jeziku

»    2. avgust 2007.
Second Report Submitted by Bosnia and Herzegovina Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, ACFC/SR/II(2007)005 (Drugi izvještaj BiH u skladu sa članom 25, paragrafom 1, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina) Izvještaj na bosanskom jeziku

»    18. april 2007.

Parlamentarna skupština:
Resolution 1547: State of human rights and democracy in Europe (Rezolucija 1547: stanje ljudskih prava i demokratije u Evropi)

»    27. maj 2004.

Savjetodavni komitet za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina:
Opinion on Bosnia and Herzegovina, ACFC/INF/OP/I(2005)003 (Mišljenje o BiH) Neslužbeni prevod na bosanski jezik

»    29. septembar 2003.

Parlamentarna skupština:
Recommendation 1623: Rights of National Minorities (Preporuka 1623: Prava nacionalnih manjina)

»    1. februar 1995.

Framework Convention for the Protection of National Minorities and Explanatory Report  (Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina i eksplanatorni izvještaj)
Strasbourg: Council of Europe, 1995. H(1995)010. Neslužbeni prevod konvencije na bosanski jezik  

»    1. februar 1993.

Parlamentarna skupština:
Recommendation 1201 (on an additional protocol on the rights of national minorities to the European Convention on Human Rights) (Preporuka 1201: o dodatnom protokolu o pravima nacionalnih manjina uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima)

»    5. novembar 1992.

European Charter for Regional or Minority Languages, CETS No. 148 (Evropska povelja o regionalnim jezicima i jezicima manjina) Neslužbeni prevod na bosanski jezik

»    4. novembar 1950.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms with protocols (Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa protokolima) Neslužbeni prevod na bhs jezike

 


Zakonski okvir


U ovoj sekciji naveden je pregled domaćih pravnih akata koji reguliraju pitanja od značaja za političku participaciju nacionalnih manjina, kao i relevantnih sudskih odluka (za sada – samo odgovarajuća jurisprudencija Ustavnog suda BiH). Pored toga, nudimo i pregled ustava, zakonskih rješenja i jurisprudencije iz drugih zemalja, a koje mogu poslužiti kao okvir za bolje razumijevanje izazova i identificiranje mogućih modela učešća nacionalnih manjina u političkom i javnom životu.

Kategorije:

a.   Domaći pravni akti
b.   Relevantni pravni akti drugih zemalja

                       

a.    Domaći pravni akti


»    Izborni zakon BiH
(neslužbena, prečišćena verzija) Službeni glasnik BiH br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10 Neslužbena verzija na engleskom jeziku

»    Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 31. maj 2011.


»    Odluka o imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina Gradske skupštine Banja Luka, dokument br. 07-013-606/08.


»    Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za zaštitu prava nacionalnih manjina Općinskog vijeća Tuzla
Službeni glasnik Općine Tuzla br. 9, 21. novembar  2008, str. 518.


»    Ustav Bosne i Hercegovine
1995. Dokument na engleskom jeziku

»    Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
1994.


»    Ustav Republike Srpske i amandmani
1992.
 
»    Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina iz 2003., te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina iz 2005.
Službeni glasnik BiH br. 12/03 i 76/05

»    Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine
2008, Službeni glasnik FBiH br. 56/08

»    Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Republike Srpske
2004.

»    Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu
2009.

 

*  Relevantne sudske odluke iz BiH

 

Ustavni sud BiH

»    30. januar 2010.

Odluka broj U-13/09 (Sulejman Tihić-zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 9.1. st. 2. i 3. Izbornog zakona BiH i člana 79. Poslovnika Predstavničkog doma PS BiH, koji se odnose na mehanizme proporcionalne zastupljenosti i ostalih naroda u Predstavničkom domu) Dokument na engleskom jeziku

»    29. septembar 2006.

Odluka broj AP-2678/06 (Zahtjev Ilijaza Pilava da mu se dopusti kandidiranje za člana Predsjedništva BiH iz RS-a) Dokument na engleskom jeziku

»    2. decembar 2005.
Odluka broj U-7/05 (Sulejman Tihić-zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Grada Istočno Sarajevo, odnosno odredbi koje se odnose na nacionalnu zastupljenost odbornika u Skupštini Grada) Dokument na engleskom jeziku

»    22. april 2005.

Odluka broj U-4/05 (Nikola Špirić-zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Grada Sarajeva, odnosno  odredbi koje se odnose na izbor vijećnika u Gradsko vijeće) Dokument na engleskom jeziku

»    27. januar 2004.

Odluka broj U-5/04 (Sulejman Tihić-zahtjev za ocjenu usaglašenosti odredbi čl. IV/1, IV/1.a), IV/3.b) i V/1. Ustava Bosne i Hercegovine sa odredbama člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda) Dokument na engleskom jeziku

»    18. i 19. avgust 2000.

Odluka U-5/98-IV (Alija Izetbegović – zahtjev za ocjenjivanje saglasnosti Ustava Republike Srpske i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine; 4. djelomična odluka) Dokument na engleskom jeziku

»    1. juli 2000.

Odluka broj U 5/98-III (Alija Izetbegović – zahtjev za ocjenjivanje saglasnosti Ustava Republike Srpske i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine; 3. djelomična odluka) Dokument na engleskom jeziku


b.    Relevantni pravni akti iz drugih zemalja


»  Ustav Republike Hrvatske
(dostupan na hrvatskom jeziku) prečišćeni tekst iz 2001. godine


»    The Constitution of Federal Belgium (Ustav belgijske federacije)
(1831., 1993., 1994.)


»    The Lebanese Constitution (Ustav Libana)
1926.


»    Good Friday Agreement (Sporazum na Veliki Petak)
(1998.)


»    Law on the Protection of Rights and Freedoms of National Minorities (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina)
Službeni list Federalne Republike Jugoslavije, br. 11/2002.


»    Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Hrvatskoj
Narodne novine br. 155/2002.


»    Zakon o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, Srbija
Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/2009


*    Sudske odluke

 

Ustavni sud Slovenije

»    12. decembar 1999.

Odluka broj U-I-283/94

 

Vrhovni sud Italije

»    24. februar 1999.

Presuda br. 11048 (predmet Beltramba)

 


Relevantne web stranice

Kategorije:

        Međunarodne institucije
        Institucije u BiH
        Nevladine organizacije u BiH
        Relevantne međunarodne institucije i incijative


a.    Međunarodne institucije


Council of Europe (Vijeće Evrope)

-    Framework Convention for the Protection of National Minorities (Okvirna konvencija za zašitu nacionalnih manjina)
-    Charter on Regional and Minority Languages (Povelja o regionalnim i jezicima manjina)
-    Council of Europe in BiH (Vijeće Evrope u BiH)


Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina (Delegacija Evropske unije u BiH)

European Court of Human Rights (Evropski sud za ljudska prava)

European Union Agency for Fundamental Rights (Agencija Evropske unije za fundamentalna prava)

OSCE

-    Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine
-    OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina (OSCE Misija u BiH)

United nations (Ujedinjene nacije)

-    Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Ured visokog povjerenika ujedinjenih naroda za ljudska prava)
-    UN in BiH (Ured UN-a u BiH)

Venice Commision (Venecijanska komisija)
 

b.    Institucije u BiH


Centralna izborna komisija BiH (Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina)

Ombudsmen za ljudska prava BiH (The Institution of Human Rights Ombudsmen od Bosnia and Herzegovina)

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Ministry of Human Rights and Refugees)

Vijeće nacionalnih manjina BiH (Council of National Minorities of BiH)

Vijeće nacionalnih manjina FBiH (Council of National Minorities of Federation of BiH)

Savjet nacionalnih manjina RS (Council of National Minorities of Republika Srpska)


c.    Nevladine organizacije u BiH

 

Nacionalne manjine BiH

Biro za ljudska prava Tuzla
(Human Rights Office Tuzla)

Fond Otvoreno društvo BiH (Open Society Fund Bosnia and Herzegovina)

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH (Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina)

Helsinški parlament građana Banja Luka (Helsinki Citizens' Assembly Banja Luka)  

Romski informativni centar, Udruženje „Kali Sara“

Savez nacionalnih manjina RS

Udruženje Slovenaca Lipa Prijedor

Jevrejska opština Sarajevo

Udruženje Roma Euro Rom Tuzla

Udruženje građana BiH porijeklom iz Sandžaka


Udruženje građana češkog porijekla


ToPeer


Budi moj prijatelj

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo

Kulturno prosvjetno udruženje Ukrajinaca, „Taras Ševčenko“, Banja Luka


d.    Relevantne međunarodne institucije i inicijative


European Centre for Minority Issues

Minority Rights Group

Regionalni centar za manjine

 


Preporučena literatura


U ovoj sekciji navedena je bibliografija sa nekim od ključnih publikacija u oblasti političke participacije nacionalnih manjina, kako onih koji se tiču BiH, tako i literature koja se odnosi na konceptualna pitanja, međunarodne standarde i komparativna iskustva.


Kategorije:
      Izvori o BiH
      Opći i komparativni izvori


a.    Izvori o BiH


»    Achieving Peace or Protecting Human Rights?: Conflict between Norms Regarding Ethnic Discrimination in the Dayton Peace Agreement
Nystuen, G., 2005, Martinus Nijhoff, Leiden i Boston.


»    Analiza efikasnosti djelovanja vijeća/savjeta nacionalnih manjina u BiH
Ekspertni tim: Rajner I., Knežiček T. i Stojanović S., 2010, Biro za ljudska prava Tuzla, projekat Dijalozi II


»    Analiza stanja primjene državnog Zakona i Okvirne konvencije o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH
Biro za ljudska prava Tuzla


»    Bosna i Hercegovina poslije rata. Politički sistem u podijeljenom društvu
Bieber, F., 2008 [2007], Buybook, Sarajevo.


»    Između multikulturalizma i igre brojki: Politička participacija nacionalnih manjina u BiH na lokalnom nivou
Hadžimešić, Lejla, Puls Demokratije, 2008. Tekst na engleskom jeziku


»    Izvještaj o analizi novinskih tekstova objavljenih u dnevnim i sedmičnim novinama u Bosni i Hercegovini o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini u periodu decembar 2006. – novembar 2008. godine
Biro za ljudska prava Tuzla, projekat Dijalozi


»    Komunikacija kao preduvjet za participaciju na lokalnom nivou: slučaj Bosne i Hercegovine
Mišić-Mihajlović, Snežana i Jusić, Mirna, u: Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Hercegovini, 2010, Jusić, Tarik (ur.), Mediacentar Sarajevo, str. 177-222; Publikacija na engleskom jeziku


»    Mjesto i uloga „Ostalih” u Ustavu Bosne i Hercegovine i budućim ustavnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu
Abazović, D.  et al. (ur.), 2010, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sarajevo.


»    Non-discriminatory Rules and Ethnic Representation: The Election of the Bosnian State Presidency
Bochsler, D., Ethnopolitics Vol. 11, 2011. (u štampi)


»    Novi-stari ustavni inženjering? Izazovi i implikacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH
Hodžić, Edin i Stojanović, Nenad, 2011, Analitika-Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. Studija na engleskom jeziku


»    Odnos konstitutivnih naroda, ostalih i manjina, odnosno pitanje zaštite kolektivnih prava
Vehabović, F., u: Mjesto i uloga „Ostalih” u Ustavu Bosne i Hercegovine i budućim ustavnim rješenima za Bosnu i Hercegovinu, 2010, Abazović, D. et al. (ur.), Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sarajevo.


»    O legitimitetu (I): Poslije izbora-nema kajanja
Mijan, Z., Puls demokratije, 2006. Tekst na engleskom jeziku


»    O legitimitetu (II): Koga predstavljaju predstavnici
Vukoja, I., Puls demokratije, 2006. Tekst na engleskom jeziku


»    O legitimitetu (III): Legitimitet kao proces
Nedimović, S., Puls demokratije, 2007.


»    Perspektive ravnopravnosti ’ostalih’: Vječni posmatrači političkog i javnog života u BiH?
Bogdanović, S., Puls demokratije, 15.07.2008. Tekst na engleskom jeziku


»    Politička participacija nacionalnih manjina u lokalnoj vlasti u Bosni i Hercegovini: aktuelno stanje, perspektive i putevi napretka
Hodžić, Edin, 2011., Analitika-Centar za društvena istraživanja, Sarajevo.  Izvještaj na engleskom jeziku


»    Političko učešće nacionalnih manjina: Standardi i prakse država u implementaciji člana 15. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope
Auerbach, Kiran, 2011., Analitika-Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. Izvještaj na engleskom jeziku


»    Pravni položaj nacionalnih manjina nakon promjena u ustavima entiteta
Miličević, N., 2002, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, god. XLV


»    Presuda ’Sejdić i Finci protiv BiH’: quo vadis
Ademović, N., u Karakter i implikacije presude Evropskog suda za ljudska prava „Sejdić i Finci protiv BiH, 2010, EURAC i Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Sarajevo.


»    Primjena Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina
Čorni, A., 2006., Helsinški parlament građana Banja Luke i Savez nacionalnih manjina RS


»    Sve o nacionalnim manjinama u BiH, priručnik
Biro za ljudska prava Tuzla, 2010, projekat Dijalozi II


»    The Non-Constituents: Rights Deprivation of Roma in Post-Genocide Bosnia and Herzegovina
European Roma Rights Centar, juni 2004.


»    The Strasbourg Court on the Dayton Constitution; Judgment in the Case of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, 22 December 2009
Bardutzky, S., European Constitutional Law Review, Vol. 6, 2010., str. 309–333;


»    (Zlo)upotrebe principa garantiranih mjesta: Politička participacija nacionalnih manjina BiH u lokalnim izborima 2008.
Crnjanski-Vlajčić, K. i Fetahagić, S. S., 2008, ACIPS. Izvještaj na engleskom jeziku

 


b.    Opći i komparativni izvori

 

»    A Guide to Minorities and Political Participation in South-East Europe
Petrusevska, Tatjana (ur.), 2009., King Baudouin Foundation and Common Values


»    Commentary to the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2
Eide, Asbjorn, 2. april 2001.


»   Convergence in European Policy Making: What do Article 15 (FCNM) and the EU Regional Policy have in common
Malloy, Tove H., ECMI Brief br. 23, decembar 2010.


»    Council of Europe and Minority Rights
Gilbert, Geoff, Human Rights Quarterly 18:1, 1996. str. 160-189;


»    Elaborating a Catalogue of Best Practices of Effective Participation of National Minorities: Review of the Opinions of the Advisory Committee Regarding Article 15 of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities
Verstichel, Annelies, European Yearbook of Minority Issues, Vol. 2, 2004, Koninklijke Brill NV, str. 165-195;


»    Electoral Rules and the Representation of Ethnic Minorities in Post-Communist Democracies
Bochsler, D., European Yearbook of Minority Issues, Vol. 11, 2010., str. 153–180;


»    Ethno-Nationalized States of Eastern Europe: Is There a Constitutional Alternative?
Dimitrijević, N., u: Studies in East European Thought, Vol. 54, 2002., str. 245–269;


»    Handbook on Minority Consultative Mechanisms, DH-MIN(2006)012
Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN), 20. oktobar 2006;


»    International Law and Minority Rights
Thornberry, P., 1991., Clarendon Press,  Oxford.


»    Institutionalizing Ethnicity in the Western Balkans: Managing Change in Deeply Divided Societies
Bieber, Florian, ECMI Working Paper br. 19, februar 2004;


»    Is Gender Like Ethnicity? The Political Representation of Identity Groups
Htun, M., Perspectives on Politics, Vol. 2, 2004., str. 439–458;


»    Minority Mechanisms as a Means to Prevent and Settle Sovereignty Disputes: The Growing Recognition, Protection and Promotion of Participatory Rights of Minorities
Henrard, Kristin, u: Sovereignty and Diversity 2008, Miodrag Jovanovic i Kristin Henrard (ur.), Netherlands: Eleven International Publishing, str. 103-129;


»    Minority Protection in Europe: What about Effective Participation
Henrard, Kristin, u: State of the World’s Minorities 2007: Events of 2006, 2007, London, Minority Rights Group International.


»    Nacionalne manjine i Evropska unija
Biro za ljudska prava Tuzla, projekat Dijalozi


»    No Representation without Recognition: The Right to Political Participation of (National) Minorities
Palermo, F. i Woelk, J., Journal of European Integration, Vol. 25, br. 3, 2003., str. 225-247;


»    Participation in Social and Economic Life
Henrard, Kristin, u: Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice, 2010. ur. Marc Weller (sa Nobbs, Katherine). Oxford: OUP, str. 524-587;


»    Political Participation as a Human Right
Steiner, H. J., Harvard Human Rights Yearbook, Vol. 1, 1988. str. 77–134;


»    Public Participation and Minorities
Ghai, Y., 2001., Minority Rights Group International, London.


»    Quota System, Census and Declaration of Affiliation to a Linguistic Group
Lantschner, E. i Poggeschi, G., Tolerance through Law. Self Governance and Group Rights in South Tyrol , 2008, Woelk, J., Palermo, F. i Marko, J. (ur.), EURAC, Bozen/Bolzano;


»    The Concept of Representation
Pitkin, Hanna F., 1967., Berkeley, University of California Press.


»    The Council of Europe Framework Convention on the Protection of National Minorities and the Advisory Committee’s Thematic Commentary on Effective Participation
Marko, Joseph, u: Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice, 2010. ur. Marc Weller (sa Nobbs, Katherine). Oxford: OUP, str. 222-255;


»    The Inclusion and Exclusion of Minorities in European Countries: A Comparative Analysis at the Local Level
Tholen, Berry i de Vries, Michiel S., International Review of Administrative Sciences 70:3, 2004., str. 455-476;


»    The Political Participation of Ethnic Minorities
Crowley, John, International Political Science Review, 22:1, 2001.str. 99-121;


»    The Principles of Non-discrimination and Full and Effective Equality and Political Participation
Machnyikova, Z. i Hollo, L., u: Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice, 2010. ur. Marc Weller (sa Nobbs, Katherine). Oxford: OUP, str. 95-149;


»    Understanding Minority Participation and Representation and the Issue of Citizenship
Verstichel, Anelies, u: Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice, 2010. ur. Marc Weller (sa Nobbs, Katherine). Oxford: OUP, str. 72-94;