Snezana Trpevska

Bio

Snezana Trpevska je doktor socioloskih nauka, a magistrirala je na komunikacijskim studijama. Predaje Medijsko pravo i Metode istraživanja komunikacija i medija na Institutu za komunikacijske studije u Skopju. Istraživački interes profesorice Trpevske se kreće u oblastima sociologije masovnih komunikacija, istraživanja medija i novinarstva i medijske politike i regulacije. Ona je učestvovala u brojnim međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim istrazivačkim projektima vezanih za slobodu izražavanja i medijski pluralizam, mediji i konflikti, medijsku koncentraciju i regulaciju radiodifuzne oblasti, preference i stavovi publike, etika u novinarstvu itd.