Dženana Radončić

Asistentica na Pravnom fakultetu u Zenici

Biografija

Dženana Radončić je rođena 18. jula 1987. godine u Banjoj Luci. Trenutno pohađa doktorski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na Katedri za građansko pravo. Na istom fakultetu je magistrirala 2014. godine uspješno odbranivši magistarski rad na temu "Međunarodna nadležnost u sporovima povodom patenta prema Pravu Evropske unije i Bosne i Hercegovine". Diplomirala je 2010. godine, uz priznanje dekana za postignuti najbolji uspjeh i prosjek ocjena u akademskoj 2009/2010. Objavila je nekoliko članaka iz oblasti međunarodnog privatnog prava i evropskog privatnog prava. Od 2010. godine je aktivna članica NVO "Centar za pravnu pomoć ženama Zenica", u okviru koje je angažirana kao pravna analitičarka na projektima monitoringa pravosudnih institucija, te kao saradnica na projektima koji se bave antidiskriminacijskim temama. Autorica je nekoliko analitičkih izvještaja na temelju praćenja sudskih postupaka u predmetima rodno zasnovanog nasilja u Federaciji BiH. Od 2010. godine je zaposlena kao asistentica na Pravnom fakultetu u Zenici na Katedri za građansko pravo, a od 2014. godine kao viša asistentica na istoj katedri, gdje izvodi vježbe na predmetima Građansko procesno pravo i Međunarodno privatno pravo. Učestvovala je na nekoliko ljetnjih škola i seminara iz oblasti evropskog prava, kao i na nekoliko naučnih i stručnih konferencija. Od zasnivanja radnog odnosa na Pravnom fakultetu obavlja funkciju izvršne urednice časopisa "Anali Pravnog fakulteta u Zenici". Aktivno govori engleski jezik.