Konferencija „Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH?“

Adresa:

Hotel Bristol, Sala Sarajevo 1

 

Recentnim izmjenama i dopunama, Zakon o zabrani diskriminacije je najvećim dijelom usklađen sa evropskim antidiskriminacijskim standardima. No, od sudija i sudova se očekuje da u primjeni pomenutog Zakona i postupanju u konkretnim predmetima uzmu u obzir i relevantnu jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava kao ključnog autoriteta u utvrđivanju prirode i sadržaja temeljnih prava u Evropi. To nije jednostavan zadatak ni u manje kompleksnim pravnim sistemima.

Centar za društvena istraživanja Analitika organizira konferenciju „Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH“, koja će se održati 19. aprila 2017. godine od 10:30 do 15:00 sati, u hotelu Bristol u Sarajevu.

Osnovni cilj ove konferencije je da se osvrne na dosadašnju sudsku praksu u BiH, mapira ključne izazove i tematizira moguće korake ka dosljednijoj primjeni evropskih pravnih standarda i inkorporiranju jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava u postupanje sudova u BiH u ovoj oblasti.

Program događaja možete preuzeti OVDJE.

Ovaj događaj organizuje se u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiConstitution, Institutions and Politics Ljudska prava
Programi: Javno pravo