Konsultativni sastanak o razvoju edukativnih programa u oblasti metodologija društvenih istraživanja u BiH

Adresa:

Centar za društvena istraživanja Analitika, Hamdije Kreševljakovića 50

U okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) na Zapadnom Balkanu, Analitika je 8. decembra u Sarajevu organizirala konsultativni sastanak o razvoju edukativnih programa u oblasti metodologija društvenih istraživanja u BiH. Sastanak je organiziran s ciljem utvrđivanja trenutnih izazova, potreba, prioriteta i mogućih oblika unaprijeđenja nastavnih programa u ovoj oblasti.

Poseban fokus diskusije bio je na potrebama studenata i istraživačkih institucija, odnosno na adekvatnosti stečenih vještina i znanja neophodnih za provođenje istraživanja u oblasti društvenih nauka. Identificirano je nekoliko problema među kojima se ističu: nedostatak praktičnog rada na terenu i na software-ima za obradu podataka, fokusiranost edukacije na teorijske postavke, čestu ograničenost nastavnih sadržaja na samo određene cikluse studija, ali i zastarjelost literature koja se koristi.  

Kada je riječ o mogućnostima unaprijeđenja nastavnih programa posebno se ističe potreba za standardizacijom procesa podučavanja, ali i jačanjem saradnje među stručnjacima u ovoj oblasti. Okupljeni stručnjaci smatraju da bi se na ovaj način otvorile mogućnosti za poboljšanje kvalitete nastave u oblasti istraživačkih metoda.

Teme: Monitoring i evaluacija