Međunarodna radionica za menadžere istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz EU

Adresa:

Hotel Bristol, Sala ''Banja Luka'', Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo

Organizacije u zemljama Zapadnog Balkana koje se bave policy istraživanjem i primijenjenim društvenim istraživanjem, među koje spadaju istraživački centri i think tankovi, suočavaju se s nizom prepreka u svom radu. U njih spadaju nepredvidivi socio-politički kontekst, nesigurni izvori finansiranja, nezadovoljstvo uposlenika i nedostatak stručnog kadra, kao i sve snažnija konkurencija.  

Od 19. do 21. oktobra 2015. godine, Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Regionalnim programom za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Think Tank Fondom Fondacije otvoreno društvo organizirao je u Sarajevu “Međunarodnu radionicu za menadžere istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz EU”.  Svrha ove međunarodne radionice bila je adresiranje potrebe menadžera (direktora, izvršnih direktora, zamjenika direktora i direktora istraživanja) istraživačkih organizacija koje se suočavaju sa nekim od navedenih izazova.

Ovaj događaj upoznao je učesnike s najboljim teorijama i praksama upravljanja istraživačkim organizacijama uz prezentacije menadžera vodećih think tankova i istraživačkih instituta iz regije i EU. Radionica je stvorila prilike za razmjenu iskustava i umrežavanje učesnika.

Radionica je obuhvatila 6 konceptualnih stubova odgovornosti menadžmenta think tankova i istraživačkih instituta:

  1. Upravljanje istraživačkim procesom i procesima kontrole kvaliteta;

  2. Upravljanje komunikacijama i zagovaračkim aktivnostima;

  3. Standardne operativne procedure;

  4. Upravljanje ljudskim resursima i sve procedure koje se tiču osoblja;

  5. Rukovođenje, nadzor, i upravljanje aktivnostima koje se tiču vanjskih saradnika kao dio programskog rada; i

  6. Održivost: prikupljanje finansijskih sredstava, finansijski menadžment i strateško planiranje.

Uvodničari i izlagači bili su viši menadžeri iz nekih od vodećih think tankova i istraživačkih instituta sa sjedištem u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana. Konačna lista govornika dostupna je u programu koji možete preuzeti OVDJE.

 

O organizatorima

Radionicu finansiraju Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo.

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo djeluje s ciljem da osigura da donosioci odluka i relevantni akteri u zemljama u kojima djeluje koriste visokokvalitetna istraživanja bazirana na argumentima, u svrhu razvoja i implementacije politika koje dovode do stvaranja i održavanja otvorenijih i prosperitetnijih društava. Aktivan u više od 20 zemalja širom Evrope i na Južnom Kavkazu, Think Tank Fond osmišljava različite strategije finansiranja ovisno od zemlje djelovanja te na osnovu procjene potreba, kako u saradnji sa lokalnim uredima Fondacije otvoreno društvo, tako i pažljivim odabirom dobitnika grantova. Više informacija o Think Tank Fondu je dostupno na : http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/think-tank-fund

Teme: Monitoring i evaluacijaPolicy AnalysisZagovaranje