Održana konferencija "Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast"

Adresa:

Hotel Europe, Atrijum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U Sarajevu je 18. maja održana konferencija pod nazivom „Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast“, čiji je cilj bio ukazati na obaveze koje vlasti u BiH trebaju preuzeti kako bi unaprijedile transparentnost i odgovornost rada javnih organa.

Naime, Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine postala članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) koja podstiče vlade država iz cijelog svijeta da iniciraju reforme u oblasti transparentnosti, učešća građana u procesu donošenja odluka, borbe protiv korupcije i korištenja novih tehnologija.

Pridruživanjem ovoj inicijativi, BiH je preuzela odgovornost poduzimanja niza konkretnih mjera ka implementaciji principa otvorene vlasti. Prvi korak jeste izrada akcionog plana kao strateškog dokumenta u kojem se identificiraju prioriteti i aktivnosti u oblasti unaprjeđenja transparentnog i odgovornog rada vlasti. Prema kalendaru OGP-a, predviđeno je da u periodu od januara do juna 2015. institucije vlasti u BiH, u saradnji sa civilnim društvom, izrade akcioni plan sa listom mjera i aktivnosti koje će implementirati u naredne dvije godine.

Na konferenciji je istaknuto da skoro osam mjeseci nakon zvaničnog prijema BiH u OGP, proces izrade akcionog plana još nije pokrenut niti je imenovana institucija koja treba da vodi i nadzire proces izrade i implementacije akcionog plana. Uzevši u obzir standarde i principe OGP-a, te iskustva drugih zemalja, bilo bi neophodno da se kreira poseban mehanizam za izradu nacrta akcionog plana i za javne konsultacije tokom usvajanja akcionog plana. U tom kontekstu, neophodno je što prije imenovati koordinacijsko ili savjetodavno tijelo za izradu i implementaciju akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu vlast. Također se preporučuje formiranje stručnih radnih grupa prema specifičnim oblastima koje trebaju biti obuhvaćene akcionim planom.

Partnerstvo za vlast predviđa da se akcioni plan izradi kroz proces javnih konsultacija između institucija vlasti, civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera. U skladu s tim, nevladine organizacije na konferenciji su predstavile svoje prijedloge mjera koje bi se trebale naći u akcionom planom, istovremeno pozivajući institucije vlasti i druge organizacije civilnog društva da se uključe u proces konsultacija, i time doprinesu izradi kvalitetnog akcionog plana.

Konferenciju je organizirao Transparency International BiH, u saradnji sa partnerskim organizacijama Centrom za društvena istraživanja Analitika, Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), Udruženjem građana „Zašto ne“ i Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN).

Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision MakingTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje