Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje
Analizirati krivičnopravni okvir za procesuiranje određene vrste krivičnih djela podrazumijeva da se ona, po određenoj karakteristici ili više njih, razlikuje od ostalih krivičnih djela i da ta specifičnost ima određene implikacije na primjenu pojedinih općih instituta krivičnog prava (materijalnog i procesnog). Kod krivičnih djela učinjenih iz mržnje ta je karakteristika posebna pobuda za njihovo izvršenje.  
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Ljiljana Filipović
Editor

Download

Ovaj rad se bavi značajem te posebne karakteristike pri procesuiranju krivičnih djela učinjenih iz mržnje shvaćenih onako kako to proizlazi iz izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske i Krivičnog zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, odnosno iz Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine iz 2013. godine. 
 
Publikacija  je nastala  kao rezultat projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH
 
Tekst je objavljen i na bosanskom jeziku u zborniku "Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH".