Primjena standarda proaktivne transparentnosti u institucijama BiH: Nekoliko primjera dobre prakse

Unatoč generalno lošim rezultatima kada je riječ o proaktivnoj transparentnosti institucija na nivou BiH, istraživanje Analitike je pokazalo da ipak postoje određene institucije koje su uspostavile dobre prakse u ovom domenu. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Dostupnost informacija na zvaničnim web stranicama javnih institucija je na jako niskom nivou, a najmanje se objavljuju informacija budžetu i platama zaposlenika, pokazalo je istraživanje koje je Analitika provela u maju 2016. godine, a koje se sastajalo od analize web stranica 68 institucija na državnom nivou. 

No, postoji nekoliko institucija koje su iznad prosjeka kada je riječ o primjeni prinicipa i standarda proaktivnog objavljivanja informacija, što je zabilježeno u drugom krugu istraživanja provedenom u septembru 2016. godine. Ovo istraživanje je obuhvatilo 10 najnaprednijih institucija na nivou BiH, na osnovu rezultata istraživanja iz maja 2016. Neke od institucija su se posebno istakle, kao na primjer Ured koordinatora za reformu javne uprave – jedina institucija koja je do septembra 2016. objavila plaće zaposlenika, izjave o obavljenim konsultacijama, kao i sve informacije iz kategorije organizacijskih informacija i informacija o slobodnom pristupu informacijama. 

Rezultati istraživanja dostupni su putem ovog linka.

Ova je publikacija nastala u okviru projekta “Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizirano je u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”, koji finansira Evropska unija.

 
 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Analitike – Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, GIZ-a, niti stavove Evropske unije.