Antidiskriminacijske mjere bez mjerenja: prikupljanje podataka o diskriminaciji u BiH

Ni sedam godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije Bosna i Hercegovina nema funkcionalan sistem za prikupljanje podataka o diskriminaciji.

Teme: Ljudska prava

Download

Iako je Zakon o zabrani diskriminacije, kojim je uređena i oblast prikupljanja podataka o diskriminaciji u BiH, na snazi već sedam godina, funkcionalan sistem za prikupljanje ovih podataka još uvijek nije uspostavljen. Ključna zakonska obaveza uspostavljanja centralne baze podataka o diskriminaciji nije ispunjena, a mehanizmi za prikupljanje podataka u ovoj oblasti nikada nisu zaživjeli u praksi. Iako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poduzelo određene korake ka uspostavljanju sistema, zabrinjava činjenica da se cijeli proces odvija sporo, uz brojne manjkavosti i nedorečenosti.

Novi policy brief Analitike ima za cilj da ponudi uvid u sistem prikupljanja podataka o diskriminaciji u BiH, ukaže na ključne probleme, te ponudi preporuke za unapređenja sistema u ovoj oblasti. 

Policy brief je objavljen u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve  i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.