Participacija nacionalnih manjina u lokalnoj vlasti u BiH

"Politička participacija nacionalnih manjina u lokalnoj vlasti u Bosni i Hercegovini: aktuelno stanje, perspektive i putevi napretka" autora Edina Hodžića je izvještaj Analitike - Centra za društvena istraživanja, objavljen u oktobru 2011. godine. Izvještaj je rezultat istraživačkog projekta "Politička participacija nacionalnih manjina na lokalnom nivou u BiH," koji je podržala Local Government and Public Service Reform Initiative - Open Society Foundations.

Teme: Ustav, institucije i politika Ljudska pravaDecentralizacija
Edin Hodžić

Download


Politička participacija nacionalnih manjina relativno je novi standard u oblasti prava manjina i relativno nova praksa u BiH. Prema članu 15 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina iz 1995. godine, participacija manjina u donošenju odluka treba da bude efektivna, što se osigurava putem dva temeljna mehanizma: političko predstavljanje nacionalnih manjina i konsultacije s nacionalnim manjinama putem različitih konsultativnih tijela i procesa.

U tom pogledu, istraživanje Analitike o učešću nacionalnih manjina u donošenju odluka na lokalnom nivou, sprovedeno tokom 2010. i 2011. godine u BiH pokazalo je, pored ostalog, da su konsultacije, kao nezamjenjivi aspekt uključivanja nacionalnih manjina u procese odlučivanja, potpuno zanemarene, da je organiziranost manjina na nivou jedinica lokalne vlasti za potrebe učešća u odlučivanju nedovoljna, te da opći mehanizmi participacije građana nisu prilagođeni posebnom statusu nacionalnih manjina u procesima odlučivanja u skladu sa međunarodnim standardima.

Pored konceptualnog i međunarodnog zakonskog okvira, izvještaj nudi pregled zakonskog okvira u BiH u odnosu na političku participaciju nacionalnih manjina i analizira praksu participacije nacionalnih manjina kroz mehanizme političkog predstavljanja i konsultacija u devet jedinica lokalne samouprave u BiH. Izvještaj također nudi niz preporuka za prevazilaženje postojećeg stanja.

Izvještaj na jezicima BiH je dostupan OVDJE.

Izvještaj je na engleskom jeziku dostupan OVDJE.