Predmet Queer Festival: Sloboda okupljanja i zabrana diskriminacije

Nasilje nad učesnicima prvog Sarajevo Queer Festivala, bilo je povod da Udruženje Q uputi apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog propusta nadležnih organa da osiguraju adekvatne mjere za zaštitu njihovih prava zagarantovanih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali i zbog neefikasne istrage, odnosno identifikacije i sankcionisanja počinilaca.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Boris Topić
Editor

Download

Boris Topić ističe značaj presude Ustavnog suda BiH u navedenom predmetu, kojom je utvrđena povreda prava na slobodu okupljanja. No, autor kritikuje činjenicu da je Sud uskratio odgovor na veoma bitno pitanje: da li i pod kojim uvjetima propust javnih vlasti da zaštiti organizatora i učesnike javnog okupljanja može predstavljati diskriminaciju?

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.