Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika je objavio seriju publikacija koje nude sveobuhvatni, sistematski pregled i analizu antidiskriminacijskih pravnih okvira i praksi u Bosni i Hercegovini, u komparativnoj perspektivi. Publikacije su pripremljene i objavljene u okviru „Antidiskriminacijskog programaFonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Objavljena su ukupno četiri izvještaja i četiri policy brief-a o ulozi ključnih aktera - Ombudsmana BiH, sudova, nevladinog sektora i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH - u uspostavljanju adekvatnog sistema zaštite od diskriminacije. U publikacijama se identificiraju i analiziraju problemi trenutnog sistema zaštite od diskriminacije BiH, te nude i konkretne preporuke za njihovo prevazilaženje.

Sve publikacije možete preuzeti sa web stranice Analitike na slijedećim linkovima:

 

Ombudsmen u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: Analiza situacije i karakteristični problemi

Ombudsmen kao centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije Bosni i Hercegovini suočena je sa brojnim problemima u ispunjavanju ove uloge. Ovaj izvještaj pored mapiranja trenutnih problema u tom kontekstu, nudi i pregled mogućih rješenja zasnovanih na komparativnim iskustvima i međunarodnim standardima, te analizi trenutnog pravnog okvira za djelovanje ove institucije u BiH

 

 

Neiskorišteni potencijal: Uloga i značaj nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini otvorio je mogućnosti za uključivanje nevladinog sektora u postupke kojima se nastoji ostvariti pravo na zaštitu od diskriminacije.  Izvještaj analizira uključenosti nevladinih organizacija u postupke zaštite, posmatrajući njihove aktivnosti iz ugla komparativnih iskustava i praksi, ali i stvarnih mogućnosti koje pruža trenutni pravni okvir u BiH.

 


 

Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti

U ovom izvještaju se razmatraju zakonski okvir i praksa sudske zaštite u oblasti diskriminacije u BiH iz perspektive relevantnih standarda uspostavljenih kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava i standarda Evropske unije, te najbolje prakse drugih država. U izvještaju se identificiraju i razmatraju i ključni problemi u domenu sudske zaštite od diskriminacije u BiH,  te nude argumentirani prijedlozi mogućih rješenja za unapređenje zakonskog okvira i prakse u ovoj oblasti.

 

 

 

Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini

Ova studija nastoji ukazati na značaj prikupljanja informacija o diskriminaciji, ali i probleme sa kojima se BiH u tom kontekstu suočava uprkos dobro uspostavljenom pravnom i institucionalnom okviru. U izvještaju se analiziraju domaće i komparativne prakse, te nude praktična rješenja za uspostavljanje efikasnog sistema prikupljanja podataka, kao jednog od mehanizama zaštite od diskriminacije.

 

Nalazi ova četiri izvještaja također su predstavljeni u skraćenoj, konciznijoj formi, u slijedeća četiri policy brief-a:

Policy Brief: „Ombudsman u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: analiza situacije i karakteristični problemi“
 
Policy Brief: „Neiskorišteni potencijal: Uloga i značajn nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije u Bosni i Hercegovini“

Policy Brief: „Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti“

Policy Brief: „Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini“

Publikacije su pripremljene u okviru Antidiskriminacijskog programa Fonda otvoreno društvo BiH, koji okuplja partnerske organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine podijeljene u četiri tima posvećena ključnim aktivnostima u domenu borbe protiv diskriminacije: monitoring, dokumentiranje i izvještavanje, strateško parničenje, analiza politika, te zagovaranje.

Više informacija o antidiskriminacijskom programu Fonda otvoreno društvo BiH možete pronaći na web stranici www.diskriminacija.ba.
 

 

 

Programmes