Pregled AD okvira i praksi u BiH

Analitika – Centar za društvena istraživanja će tokom 2011. i 2012. godine implementirati projekat pod nazivom "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi: Bosanskohercegovačko antidiskriminacijsko zakonodavstvo, institucije i praksa i međunarodni i regionalni trendovi i iskustva". Dugoročni cilj projekta je da pomogne institucionalizaciji instrumenata, procesa i praksi definiranih antidiskriminacijskom legislativom u BiH, čime bi se dao doprinos uspostavljanju osnove za usklađivanje napora i maksimiziranje efekata svih relevantnih aktera (vlasti i civilnog društva) u formulisanju i implementaciji smislenih i efikasnih antidiskriminacijskih politika.

Kao rezultat ovog projekta, Analitika će pripremiti četiri analitičke studije, te na osnovu njih i četiri analitička sažetka o različitim aspektima antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH. Ove analitičke studije također će predstavljati osnovu za integralni komparativni istraživački izvještaj, u kome će predstavljeni i rezultati primarnog istraživanja, te preporuke za unaprjeđenje situacije kako u pogledu konkretnih struktura i mehanizama, tako i u kontekstu uloge i učinka najznačajnijih aktera u oblasti zaštite od diskriminacije. Sve istraživačke aktivnosti bit će praćene objavljivanjem pojedinačnih izvještaja i sažetaka, te u konačnici i javnom prezentacijom i debatom.

Ovaj projekat predstavlja policy komponentu šireg "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond Otvoreno društvo BiH. Partnerske organizacije, koje također provode aktivnosti u ovom širem programu su Vaša Prava, Mediacentar Sarajevo, ICVA, Prava za sve, Centar za ljudska prava Mostar, Helsinški parlament građana Banja Luka, Forum građana Tuzla i Budi moj prijatelj Sarajevo. Više o AD programu možete pročitati ovdje.

Vrijednost projekta: 92.518,00 KM 
 
 
 
 

Događaji

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Dženana Hrlović
Edin Hodžić

Collaborators

Adrijana Hanušić
Boris Topić

Partneri

Mediacentar Vaša prava BiH Prava za sve