Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

“Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” nova je publikacija Analitike urađena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”. Glavna svrha ove publikacije je sistematska analiza trenutnog stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast
Ivan Kutleša
Editor

Download

Razvoj novih tehnologija i sve veći pristup internetu stvorili su uvjete za transformaciju načina na koji javna uprava funkcionira. Rezultat toga je uvođenje elektronske uprave, koja se bazira na upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi boljeg i efikasnijeg pružanja javnih usluga. Upotrijebljen u širem značenju, termin e-uprava podrazumijeva cjelokupnu reorganizaciju upravljanja u javnom sektoru, kako bi se povećala efikasnost, transparentnost te učešće građana u donošenju odluka, koristeći pritom prednosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Cilj studije je ponuditi odgovor na pitanje koji izazovi postoje u razvoju sistema e-nabavki u BiH te koja su moguća unapređenja u ovoj oblasti kako bi sistem e-nabavki sasvim zaživio. 

Izvještaj “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”  možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Analitike - Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.