Politike zasnovane na činjenicama

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje:     6 sati (09:45 – 15:45)

Trener: Mirna Jusić, doktorski kandidat, Katedra za javnu i socijalnu politiku Fakulteta društvenih nauka, Karlov univerzitet, Prag, Češka Republika; istraživački saradnik, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Sarajevo, BiH

Jezik: b/h/s

Ciljevi treninga: 
Ovaj uvodni modul pomoći će polaznicima da nauče kako definirati i analizirati probleme te formulirati prijedloge javnih politika na temelju činjenica.

Opis: 
Prije formuliranja novih politika i zakona, državni službenici trebaju biti u mogućnosti primijeniti osnovne analitičke pristupe i metode neophodne za razumijevanje složenih problema u oblastima na koje se javne politike odnose. To podrazumijeva, između ostalog, i znanja o metodama i tehnikama prikupljanja podataka, analizi dionika, i načinima definiranja ciljeva javnih politika. Pored toga, prilikom izrade prijedloga javnih politika, neophodno je utvrditi kriterije i indikatore za evaluaciju, poput financijske, političke, administrativne i tehnološke izvedivosti javnih politika, te definirati i procijeniti opcije i instrumente predloženih javnih politika. 

Teme/Sadržaj:
- Korištenje analitičkih pristupa za definiranje problema 
- Tehnike prikupljanja podataka
- Analiza dionika
- Definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva javnih politike
- Utvrđivanje kriterija i pokazatelja za evaluaciju izvedivosti javnih politika
- Definiranje i vrednovanje opcija i instrumenata javnih politike
- Pisanje prijedloga javnih politika 
- Komuniciranje prijedloga javnih politika zainteresiranim stranama 

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3583

O treneru: 
Mirna Jusić je od 2009. godine istraživač u Centru za društvena istraživanja Analitika. Magistrirala je javnu politiku na Odsjeku za javnu politiku Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Također je magistrirala na programu Upravljanje državom i humanitarni poslovi Univerziteta La Sapienza u Rimu, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa doktorski studij javne i socijalne politike na Katedri za javnu i socijalnu politiku Fakulteta društvenih nauka Karlovog univerziteta u Pragu. Napisala je više istraživačkih izvještaja i članaka u oblastima javne i lokalne uprave i socijalnih politika.

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.pngADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

 

Teme: Institucionalno komuniciranje