Radni materijal

Radni materijal

Međunarodna podrška i demokratizacija medija na Zapadnom Balkanu: komparativna studija

Kristina IrionTarik Jusić
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana utjecali  programi međunarodne podrške medijima. Koristeći komparativni istraživački pristup, rad povezuje fenomene demokratizacije medija i međunarodne podrške medijima, te analizira utjecaje lokalnog političkog konteksta na implementaciju tih programa. 
Radni materijal

Perspektive i razvoj javnih radiotelevizijskih servisa: slučaj Albanija

Blerjana BinoBesart Kadia
2017

Ova studija razmatra razvoj javnih radiotelevizijskih servisa u Albaniji analizirajući ključne aspekte njegova funkcionisanja,  kao što su regulatorni okvir, finansiranje i digitalizacija, uzimajućui u obzir specifičnosti šireg socio-kulturološkog i političkog konteksta. 

Radni materijal

Javni radiotelevizijski servisi u Crnoj Gori

Nataša Ružić
2017
Ova studija razmatra status i djelovanje javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori, te proces transformacije Radio Televizije Crne Gore (RTCG) u javni servis. Na osnovu analize zakonodavstva, postojećih studija, javno dostupnih dokumenata, i razgovora sa nadležnim sagovornicima, rezultati istraživanja ukazuju na to da RTCG nije imao značajne transformacije u javni servis.
Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Hrvatskoj

Davor Marko
2017

Ova studija analizira različite faze, postignuća i izazove transformacije hrvatske radiotelevizije u javni RTV servis. Analiza prikazuje proces razvoja u kontekstu specifičnih političkih, društvenih, ekonomskih i tehnoloških faktora.

Radni materijal

Razvoj i budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji: Ka izgradnji participativnog modela javnih servisa

Snezana TrpevskaIgor Micevski
2017

Ova studija govori o izazovima s kojima se trenutno suočava javni radiotelevizijski servis u Makedoniji i istražuje perspektive za prevazilaženje prepreka za njegovu transformaciju s obzirom na četiri normativna načela javnih radiotelevizijskih servisa: građanstvo, univerzalnost, kvalitet i povjerenje.

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu

Naser Miftari
2017

Ova studija razmatra trenutni položaj, ulogu i funkcionisanje Radiotelevizije Kosovo (RTK) - u dijahronijskoj perspektivi - od njenog osnivanja 1999. godine do danas. Studija istražuje da li kontekst u kojem javni radiotelevizijski servis djeluju na Kosovu pruža pogodno okruženje za njegovu budućnost i kontinuirani razvoj, te kako je to povezano sa tekućim trendovima na globalnom i nivou EU, koji utiču na razvoj javnih radiotelevizijskih servisa.

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini

Nidžara Ahmetašević Tea Hadžiristić
2017

Ova studija ispituje budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini posmatrajući njihov razvojni put i njihovu trenutnu situaciju, pritom uzimajući u obzir složene kontekstualne izazove. Studija tvrdi da transformacija javnih emitera u prave javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini do sada nije uspela kada je riječ o osnovnim elementima takvog sistema: finansiranje, nezavisnost, obaveze i usvajanje novih tehnologija.

Radni materijal

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji

Davor Marko
2017

Ova studija razmatra status, ulogu i glavne izazove reforme javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji. Nakon tekućih rasprava o ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u promjenjivom okruženju, utvrđeno je da su rasprave o statusu, ulozi i budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji daleko iza onih na globalnoj razini.

Radni materijal

Intervencijom do reforme: međunarodna podrška medijima u Bosni i Hercegovini

Tarik JusićNidžara Ahmetašević
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana.
 

Radni materijal

Izgradnja medijskih sistema na Zapadnom Balkanu: izgubljeni između modela i stvarnosti

Katrin Voltmer
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima.