Web resurs

Web resurs „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata: između zaštite ličnih podataka i interesa javnosti“

2014

Trend anonimizacije sudskih odluka i tužilačkih akata – odnosno skrivanja identiteta pojedinih učesnika u krivičnim postupcima – prouzrokovao je val rasprava u bosanskohercegovačkoj javnosti. Neki anonimizaciju vide kao narušavanje načela transparentnosti i otvorenosti pravosuđa, povredu prava na slobodni pristup informacijama, uvođenje cenzure u medijsko izvještavanje, pa čak i kao čin skrivanja historijskih činjenica. Drugi, pak, u anonimizaciji vide jedini način da se zaštiti pravo na privatnost, odnosno lični podaci učesnika u krivičnom postupku.
 

Web resurs

Web resurs „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini“

2014

Krivična djela počinjena iz mržnje, osobito u bosanskohercegovačkom tranzicionom kontekstu, imaju potencijal da izazovu dodatne sukobe i napetosti ukoliko im se ne posveti naročita pažnja na svim nivoima odgovornim za zakonsko normiranje i procesuiranje ovih krivičnih djela.

Web resurs

Web resurs: Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou

2012

Pripremljen u okviru regionalnog projekta "Efektivna i održiva participacija građana", web resurs o učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou nastoji prezentirati relevantne međunarodne instrumente i dokumente, stručnu literaturu,  kao i zakonski okvir i izvještaje i analize u ovoj oblasti u BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Web resurs

Web resurs: Učešće nacionalnih manjina u političkom životu

2012

"Učešće nacionalnih manjina u političkom životu" naziv je prvog web resursa Analitike, koji nudi linkove za brojne međunarodne instrumente i dokumente, zakone, sudske odluke, izvještaje, analize, knjige i članke vezane za ovu tematiku.