Policy inicijativa: Razvoj kapaciteta za istraživanje u domenu javnih politika

Kreiranje javnih politika baziranih na činjenicama i političkog dijaloga među donosiocima odluka i različitih interesnih grupa su u Bosni i Hercegovni i dalje nerazvijeni. Ti problemi se javljaju kao posljedica niza kontekstualnih faktora, kao što su: kreiranje politika od strane društvenih elita; složene administrativne strukture; slaba saradnja između vlasti i civilnog društva; nerazvijeni istraživački kapaciteti na univerzitetima; još uvijek nedovoljno razvijeni nezavisni think tankovi; slabi standardi u oblasti policy istraživanja; i općenito ograničeni ljudski resursi za policy istraživanja i zagovaranje.

S obzirom na tako nepovoljan kontekst, ovaj projekat ima za cilj da doprinese razvoju policy istraživanja i zagovaračkih kapaciteta u BiH stvaranjem zajednice praktičara koju će sačinjavati policy istraživači i istraživački centri, kao i pružanjem podrške profesionalizaciji cijelog polja policy istraživanja kroz promociju etičkih standarda i kvalitete.

Projekat se sastoji od nekoliko aktivnosti, među kojima su organizacija konsultativnih sastanaka i debata sa policy istraživačima i istraživačkim centrima; razvoj web-platforme za povezivanje zajednice prakse; promocija etičkih standarda i kvaliteta u oblasti policy istraživanja te objavljivanje niza članaka i drugih materijala značajnih za razvoj policy istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Trajanje projekta: 8 mjeseci (01/10/14 - 30/05/15)

Budžet projekta: 45.000,00 KM

Donator: Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Tarik Jusić
Mirna Jusić
Emir Efendić