Regulacija mobinga u Bosni i Hercegovini u kontekstu Zakona o zabrani diskriminacije

Borba protiv diskriminacije i mobinga u posljednjim je decenijama rezultirala donošenjem posebne zakonske regulative u gotovo svim evropskim državama. Ipak, u zakonodavstvu BiH kompleksna problematika mobinga je nedovoljno regulisana, ne samo zbog teorijski neutemeljenog regulatornog pristupa zasnovanog na potpunom poistovjećivanju diskriminacije i zlostavljanja na radu, već i zbog čitavog niza normativnih praznina u aktuelnom zakonskom okviru.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Mario Reljanović
Editor

Download

Analizirajući zakonski okvir za zaštitu od mobinga u BiH u svjetlu uvida iz zakonskih rješenja i prakse u Srbiji, saradnik Analitike Mario Reljanović ističe kako je u BiH neophodno donošenje posebnog zakona u ovoj oblasti koji bi pravni režim zaštite od mobinga potpuno odvojio od zaštite od diskriminacije, te predvidio sve potrebne elemente borbe protiv mobinga.

Policy brief je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.