Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi

Centar za društvena istraživanja Analitika,  u saradnji sa Policy Association for an Open Society (PASOS),  Riinvest Institute for Development Research sa Kosova, Centrom za monitoring i istraživanje CEMI iz Crne Gore, Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, Centrom za evroatlantske studije iz Srbije, Center for Research and Policy Making iz Makedonije, i Institute for Democracy and Mediation iz Albanije, implementira projekat  "Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi."   

Projekat je dio programa Civil Society Facility  Framework Partnership Agreements Evropske komisije. Projekat u BiH finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Projekat je usmjeren na zagovaranje načela otvorenosti vlasti i praćenje napretka država u odnosu na preuzete obaveze i planove aktivnosti u okviru međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership – OGP), te na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju javnih politika u ovoj oblasti u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.

Neke od glavnih aktivnosti projekta su:

      –    Pregled otvorenosti vlasti u pet oblasti OGP inicijative: pružanje javnih usluga, povećanje javnog integriteta, efikasnije upravljanje javnim resursima, stvaranje sigurnijih zajednica i jačanje odgovornosti preduzeća;
      –    Ankete o povjerenju javnosti u vlast;
      –    Analiza potreba organizacija civilnog društva za praćenje implementacije preuzetih obaveza i planova aktivnosti država obuhvaćenih projektom u odnosu na OGP incijativu;  
      –    Razvoj jedinstvene metodologije za izradu planova aktivnosti država u okviru OGP inicijative, te za nadzor i zagovaranje implementacije preuzetih obaveza i planova;
      –    Zagovaranje preuzimanja obaveza i kreiranja planova aktivnosti država u okviru OGP inicijative;
      –    Praćenje i zagovaranje ispunjavanja preuzetih obaveza i planova aktivnosti u okviru OGP inicijative putem izvještaja, javnih debata, kampanja, itd.;
      –    Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva angažovanih na zagovaranju principa OGP inicijative.

Projekat traje 48 mjeseci (decembar 2012 – novembar 2016).

Vrijednost prve faze projekta: 30.636,00 EUR, Evropska unija; 22.526,00 KM, Fond otvoreno društvo BiH 

Vrijednost druge faze projekta: 37.359 EUR (29.887,00 EUR, Evropska unija)

 

 

Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

 

                     

 

 

Publikacije

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH Evropska unija

Osoblje

Tarik Jusić
Mirna Jusić
Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi

Partneri

Pasos